Solsams allmänna villkor för köp av solcellsanläggning inkl batterilagring.

 

1. Allmänt

1.1 Solsams (”Leverantören”) allmänna villkor för köp av solcellsanläggning (”Allmänna villkor”) reglerar Kundens (”Kunden”) köp och Leverantörens leverans och installering av solcellsanläggning och batterilagring på uppdrag av Kunden. Leverantören och Kunden nedan gemensamt för “Parterna” och enskilt för ”Part” eller ”Parten”. 

1.2 Dessa Allmänna villkor utgör tillsammans med eventuella övriga bilagor en integrerad och fullständig del av det avtal (inklusive offert, produkt- och installationsbeskrivning samt beställning) som ingåtts mellan Leverantören och Kunden (hädanefter benämnt ”Avtalet”).

1.3 I dessa villkor avses med Solcellsanläggningar; solcellsanläggningar bestående av solcellsmoduler/paneler, i förekommande fall med optimerare, växelriktare samt montagematerial, inklusive övriga tillbehör och installation, batterilagring med installation och laddbox med installation.

1.4 Avtalet mellan Parterna utgörs av dessa allmänna villkor, offerten samt övriga bilagor och vid en eventuell konflikt mellan bestämmelserna i ovan nämnda dokument har bestämmelserna i offerten prioritet över de allmänna villkoren.

 

2. Avtalets ingående

2.1 Avtalet ingås genom att Kunden, skriftligen eller genom e-post eller Bank ID, accepterar Leverantörens offert. Avtalet är gällande från den dag accept sker.

2.2 Kunden ansvarar för alla uppgifter, antaganden, uppskattningar och övriga faktorer som ligger till grund för Kundens beslut att ingå avtal, vare sig dessa meddelats Leverantören eller inte.

2.3 Kunden accepterar att Leverantören kan överlåta sig till en tredje Part, nedan kallad “Installatören” att utföra installationen.

2.4 Om Installatören bedömer att ytterligare åtgärder behövs för att genomföra installationen av Solcellsanläggningen, eller om installationen inte kan genomföras inom ramen för den standard installation som anges i offerten, träffas överenskommelse om extra arbete mellan Kunden och Installatören vid installationen. Sådan överenskommelse utgör ett tillägg till det befintliga Avtalet med Leverantören. Kunden är medveten om att eventuella merkostnader för arbete och installationsmaterial kan i sådant fall tillkomma. 

2.5 Leverantörens erbjudanden gäller i 30 dagar eller så länge lagret räcker.

2.6 Leverantörens prisgaranti gäller i fjorton dagar (14) från uppladdande datum.

 

3. Kreditprövning

3.1 Leverantören förbehåller sig rätten att genomföra sedvanlig kreditprövning vid behov.

3.2 Leverantören förbehåller sig rätten att neka köp efter en sådan kreditprövning.

 

4. Priser

4.1 Priser och avgifter framgår av offerten mellan Leverantören och Kunden. I priser och gällande avgifter ingår alltid installation av en komplett solcellsanläggning, inklusive allt material, arbete, och idrifttagning, om inte annat framgår av offerten eller dessa allmänna villkor. I priserna ingår inte eventuella avgifter för ansökan om bygglov om detta krävs av kommunen. 

4.2 Offererade priser är baserade på att installationen sker under normala förhållanden, där följande förutsättningar gäller för prissättningen: 

– Växelriktaren monteras i samma byggnad som solcellspanelerna, och kabeln dras från den enklaste och lämpligaste vägen.

– Växelriktaren ansluts till elsystemet och placeras i samma eller angränsande rum som elskåpet, max 10 meter kabel ingår. 

– Ledningar dras på utanpåliggande väggar, både utomhus och inomhus.

– Befintliga kabelkanaler används bara om det är praktiskt och avsett för utrustningen som används vid installation av solcellsanläggningen. 

– Huvudsäkringar och eventuella delkretsar är tillräckligt dimensionerade. 

– Elskåpet uppfyller gällande regelkrav och har tillräckligt med utrymme. Om det befintliga elskåpet repareras eller ett nytt elskåp installeras, debiteras Kunden alla extra kostnader separat.

– Taket är lämpligt för montering av solcellsanläggningen, och är i gott skick. 

– Kunden har lämnat riktiga uppgifter om den befintliga taktäckningen till Leverantören under planeringsarbetet. 

– Om installationen inte sker under normala förhållanden, kommer priset för solcellsanläggningen minska eller öka i överensstämmelse med kostnaderna. Avvikelser från dessa förutsättningar kan leda till att priset ökar beroende på kostnaderna för respektive ändringar som behöver göras. Justeringar av solcellsanläggningens storlek (tex antalet solcellspaneler) och anpassningar kan behövas om takets beskaffenhet, utformning eller konstruktion medför att takytan som är tillgänglig för montering av solcellspaneler behöver ökas eller minskas. Leverantören har som mål att klargöra behovet av sådana ändringar innan installationsarbetet påbörjas, men mindre ändringar kan ibland krävas under arbetet. 

4.3 Kunden ansvarar för eventuella krav och kostnader från elnätsägare.

4.4 Inspektion vid behov före installationen ingår i priset om inte annat överenskommits.

4.5 Solcellsanläggningen är balanserad mellan likström effekten från solcellspanelerna och växelriktarens växelströmseffekt. I många fall är växelriktaren underdimensionerad för en något lägre effekt än solpanelernas prestanda, detta för att förbättra årsproduktionen av energi från solcellsanläggningen. Det kan resultera i en utjämning av höga toppar av energiutvinningen under särskilt soliga dagar, vilket är helt normalt och avsiktligt för att förbättra den årliga energiproduktionen.

4.6 I priset för integrerade solcellsanläggningar ingår borttagande av tegelpannor och annan taktäckning på det utsedda panelområdet. Om installationen sker på ett nylagt tak, behöver taket vara försett med råspont och bärläkt. Råsponten och bärläkten ingår inte i priset för solcellsanläggningen.

4.7 Vid installation av en solcellsanläggning på ett tak av plåt kan bucklor medföra förlust av produktgaranti från takproducenten. Leverantören är inte ansvarig för skador som uppstår på grund av bucklor eller förlust av produktgaranti. 

4.8 Vid installation av en solcellsanläggning på ett tak av plast, t.ex. PVC kan skador medföra förlust av produktgaranti från takproducenten. Leverantören är inte ansvarig för skador som uppstår på grund av skador eller förlust av produktgaranti. 

4.9 Om takläggningen innehåller asbest eller andra miljöfarliga ämnen kommer extrakostnader som uppstår på grund av borttagande och arbete i utsatt miljö debiteras på Kunden separat. Leverantören förbehåller sig rätten att säga upp avtal med kunder omgående där taket innehåller asbest. 

 

5. Fakturering och betalning

5.1 Om inget annat har överenskommits eller uppfyller bestämmelserna i dessa allmänna villkor ska betalning ske i enlighet med offerten och Leverantörens fakturor. 

5.2 Kunden saknar rätt att kvitta eventuell motfordran. Eventuella garantianspråk berättigar inte Kunden att hålla inne betalningen utöver vad som följer av tvingande konsumentlagstiftning. 

5.3 Sker inte betalning i rätt tid har Leverantören rätt att av Kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. 

5.4. För det fall Kunden avser utnyttja Grön Teknik avdraget gäller följande: 

 1. a) Ägaren av fastigheten ska vara beställare av installationen, 
 2. b) Ägaren av fastigheten ska vara berättigad till avdraget, ha tillgång till skatteavdrag och ha tillräckligt utrymme kvar att utnyttja från Skatteverket. Om Skatteverket nekar utbetalningen av avdraget faktureras Kunden avdragsbeloppet. 

5.5 Leverantören förbehåller sig rätten att överlåta Kundens fakturor till en tredje part Kunden godkänner att Leverantören kan överlåta fakturor utan ytterligare godkännande eller meddelande.

 

6. Leverans och installation

6.1 Leverantören och Kunden avtalar om tid och plats för leverans och installation. 

6.2 Kunden ansvarar för att ha en representant på avtalad tid och plats för materialleverans och installation. Exakt leveranstid meddelas Kund av speditören.

6.3 Om leverans och/eller installation inte kan ske på avtalad tidpunkt till följd av omständigheter inom Leverantörens kontroll, ansvarar Leverantören för att detta meddelas Kunden, samt att överenskommelse träffas om ny tidpunkt för leverans och/eller installation. 

6.4 Om leverans eller installation inte kan ske vid avtalad tidpunkt till följd av omständigheter hänförliga till Kunden, ansvarar Kunden för samtliga förseningar, kostnader och anspråk som uppstår för Leverantören eller installatören. 

6.5 Varan anses levererad när den kommit i Kundens besittning på den adress Kunden har uppgivit. 

6.6 Risken för varan övergår till Kunden då varan har levererats till Kunden. 

6.7 Om Leverantören eller installatören i samband med installationen bedömer att installationen inte kan fullföljas till följd av omständighet som Kunden ansvarar för, har Leverantören rätt att neka installation och häva avtalet utan att Kunden därmed blir ersättningsberättigad. 

6.8 Äganderätt till varor som levereras i enlighet med detta avtal övergår till Kunden då alla krav och förpliktelser som Leverantören har gentemot Kunden i samband med aktuellt avtal har uppfyllts. 

 

7. Kundens skyldigheter

7.1. Kunden ska ge Leverantören eller installatören all relevant information som behövs, för att Leverantören ska kunna installera solcellsanläggningen inom de tidsramar som bestäms i kontraktet. Kostnadsökningar som följer av att Kunden gett felaktig eller bristande information till Leverantören, installatören eller någon av våra underleverantörer, eller att Kunden inte förser Leverantören med relevant information i tid, kommer att debiteras Kunden i sin helhet utöver det pris som angivits och accepterats i offerten. 

7.2 Efter installationen är Kunden ansvarig för säker trafik på den egna fastigheten, inklusive eventuellt behov av snörasskydd. Om Kunden beställer montering av snörasskydd minst fjorton (14) dagar före installationen, kan detta utföras mot en extra kostnad om tjänsten är tillgänglig. Leverantören förbehåller sig rätten att inte montera snörasskydd, och snörasskydd ingår inte i det offererade priset. 

7.3 Kunden ska försäkra att Leverantören och installatören får fritt tillträde till Kundens fastighet för att installera solcellsanläggningen, liksom tillträde till elcentralen i Kundens hus. Kunden ska stå för nödvändig snöröjning och liknande förberedelser som är nödvändiga för att kunna genomföra installationen. Kostnader som tillkommer som en följd av brister i tillträde till Kundens fastighet, kommer att debiteras Kunden i sin helhet och ingår inte i det offererade priset. Kunden ska också rätta sig efter Leverantörens och installatörens regler under installationen av solcellsanläggningen, liksom att inte använda byggnadsställningar och annan åtkomst till taket. Om Kunden väljer att syna arbetet på taket sker detta på egen risk. 

7.4 Kunden får inte utföra någon del av installationen själv. Leverantören ger ingen rabatt för arbete som Kunden utför på eget initiativ. 

7.5 Leverantören åtar sig att bistå Kunden med att söka de tillstånd och godkännande från myndigheter och nätägare som är nödvändiga för att installera solcellsanläggningen. För detta ändamål ska Kunden ge Leverantören och installatören nödvändiga fullmakter att representera Kunden. Leverantören förbehåller sig rätten att avsluta projekt där lokala myndigheter kräver bygglov för installation av solcellsanläggningen.

7.6 Kunden ansvarar för att själv meddela sitt försäkringsbolag om installationen av solcellsanläggningen på Kundens fastighet. 

7.7 Leverantören åtar sig att ta vederbörlig hänsyn till Kundens egendom under installationen av solcellsanläggningen. Leverantören åtar sig att kompensera för skador som uppstår utöver det som krävs för att genomföra arbetet med installationen när skadorna beror på oaktsamhet från Leverantörens sida.

 

8. Kundens ansvar

8.1 Kunden ansvarar och bär risken för:

 1. a) att personal tillhörig Leverantören, eller av Leverantören utsedd tredje person, bereds tillgång till nödvändiga utrymmen för att kunna utföra sitt arbete under normal arbetstid, 
 2. b) att platsen för installationen av solcellsanläggningen är åtkomlig och lämplig för installation, 
 3. c) att nödvändiga byggnadsmässigt, mekaniska och elektriska åtgärder, som inte åligger Leverantören att utföra enligt detta avtal, utförs i tid samt att alla andra nödvändiga försiktighetsåtgärder utförs för installation av solcellsanläggningen, 
 4. d) att nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra skador på annan egendom samt personskador som kan uppkomma till följd av det arbete som ska utföras enligt detta avtal, 
 5. e) att samtliga för installationsarbetet nödvändiga tillstånd inhämtats, som inte enligt detta avtal åligger Leverantören att inhämta, 
 6. f) felaktigheter i av Kunden lämnad information eller i det arbete som åligger Kunden att utföra 
 7. g) att Kunden är lagfaren ägare av den aktuella fastigheten, eller att denne har inhämtat tillstånd från lagfaren ägare.

8.2 Om Kunden inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet, har Leverantören rätt att antingen senarelägga fullgörandet av sina åtaganden enligt avtalet eller säga upp avtalet med omedelbar verkan, utan att detta påverkar Leverantörens rätt till ersättning för kostnader, skadestånd eller ränta. 

 

9. Solcellskalkylatorn

Solcellskalkylatorn är endast ett indikativt verktyg och träffsäkerheten beräknas upp till ca 90%. Leverantören reserverar sig för att prisindikeringen kan stiga eller minskas med en marginal på 8-10%, vilket innebär att projektet kan komma differera med 8-10%. 

Kontroll av projektingenjör sker alltid innan projektstart. 

 

10. Ansvar och ansvarsbegränsning.

10.1 Leverantören är ansvarig för direkt förlust som uppkommit hos Kunden som en följd av förseningar i leverans och brister. Med direkt förlust avses nödvändiga och dokumenterade extra utgifter som uppkommit hos Kunden som en följd av bristerna. Leverantören ansvarar inte för direkt förlust om förseningen eller bristen beror på förhållanden utanför Leverantörens kontroll och som Leverantören inte haft rimlig möjlighet att undvika. Leverantören ansvarar bara för direkt förlust som uppkommit som en följd av oaktsamhet från Leverantörens sida. Leverantörens sammanlagda och totala ansvar för skada som uppkommit i enlighet med detta avtal är begränsat till den sammanlagda kontraktssumman i offerten. 

10.2 Leverantören är under inga omständigheter ansvarig för någon form av indirekt skada eller indirekt förlust som uppkommit hos Kunden som en följd av förseningar i leverans och brister, om inte förseningen eller bristen beror på grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från Leverantörens sida. Med indirekt förlust avses men inte uteslutande utebliven vinst på grund av att solcellsanläggningen inte kan användas som förväntat, tredjemansskada, förlorad data, kostnader för ersättningsprodukter eller ersättningstjänster, straffavgifter, skadestånd etc.

Solcellsanläggningen är inte Kundens främsta energikälla. Leverantören är därför inte ansvarig för förluster som orsakas direkt eller indirekt av elavbrott. När elnätet inte producerar ström, slår solcellsanläggningen automatiskt av. 

10.3 Allt arbete på solcellsanläggningen måste utföras av behörig personal. Leverantören är därmed inte ansvarig för brister som orsakats direkt eller indirekt som ett resultat av bland annat reparationer och underhåll som utförts av obehörig personal. 

 

11. Hävning och ångerrätt

11.1 För avtal om köp som ingås på distans gäller ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). 

11.2 Kunden kan ångra sitt köp genom att kontakta Leverantören inom fjorton (14) kalenderdagar från den dag Kunden beställt varan. Vid köp genom Klarna checkout kassan gäller 14 dagars ångerrätt från det datumet kunden mottagit varan.

11.3 Om Kunden vill utöva sin ångerrätt ska Kunden lämna eller sända ett skriftligt meddelande till Leverantören om att denne vill frånträda avtalet. 

11.4 Om ångerrätten utövas ska Kunden snarast kontakta Leverantören för samråd om hur varorna ska returneras. Returneringen av varorna ska ske inom fjorton (14) dagar från Kundens utövande av ångerrätten. De direkta kostnaderna för returnering av varorna, inklusive demontering, ska betalas av Kunden. Returkostnaderna inklusive demontering uppskattas till maximalt cirka 50% av varornas inköpsbelopp. I de fall då demontering av varorna inte är nödvändigt uppskattas kostnaderna till 30% av inköpsbeloppet. 

11.5 Varorna ska returneras fullständiga, icke skadade och i väsentligt oförändrat skick samt i originalförpackningar. All medföljande dokumentation ska bifogas returförsändelsen. 

11.6 Leverantören kommer att använda samma betalningssätt för återbetalningen som Kunden har använt vid den ursprungliga transaktionen, om inte annat överenskommits. 

11.7 Om Kunden utövar sin ångerrätt, ska denne ersätta Leverantören för: 

 1. a) extra leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Leverantören erbjuder, 
 2. b) varornas värdeminskning till följd av att Kunden låtit hantera varorna i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa egenskaper eller funktion, 
 3. c) en proportionell andel av det avtalade priset för installation som utförts innan Kunden utövade ångerrätten, i de fall då Kunden har accepterat att installationen skulle påbörjas innan eller under ångerfristen. 

 

12. Uppsägning

12.1 Uppsägning från Kundens sida. Kunden kan skriftligen avbeställa installationen utan kostnad fram till fjorton (14) dagar efter att offerten är undertecknad. Om Kunden avbokar installationen efter den avtalade starten, ska Kunden betala alla kostnader för arbete som har påbörjats och slutförts och som inte kan återkallas. 

12.2 Annullering och uppsägning från Leverantören. Leverantören kan skriftligen säga upp avtalet omgående eller avbryta installationen utan kostnad om installationen inte kan slutföras på grund av omständigheter som ligger utanför Leverantörens kontroll och som försvårar installationen eller som kan leda till höjda kostnader. 

 

13. Force Majeure

13.1 Leverantören är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, störningar i allmänna transportväsendet, extrema väderleksförhållanden eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som Leverantören inte kunnat förutse. Bestämmelsen inbegriper försenad leverans till Installatören av delar, varor eller tjänster, om förseningen beror på omständigheter enligt ovan. 

13.2 I händelse av force majeure från Leverantörens sida senareläggs Leverantörens skyldigheter. Om force majeure pågår längre än tre (3) månader har Leverantören rätt att skriftligen häva den del av avtalet som inte kan fullgöras. Kunden behåller sina rättigheter i enlighet med avsnitt 11 ”Hävning och Ångerrätt”.

 

14. Garanti

14.1 Solcellspanelernas effekt garanteras under första året till 97,5% av deras ursprungliga effekt. Därefter gäller en linjär garanti avseende solcellspanelernas effekt, från 97,5% till 85 % efter 25 år. 

14.2 Leverantören garanterar att solcellspanelerna och montering systemet är fria från defekter i femton (15) år efter leverans. 

14.3 Garanti avseende installationen uppgår till fem (5) år efter genomförd installation. 

14.4 Under garantiperioden ska Leverantören kostnadsfritt återställa, kreditera eller erbjuda ny leverans vid eventuella felaktigheter. Leverantören förbehåller sig rätten att välja åtgärd. Åberopandet av garantin ska ske inom en (1) månad från det att Kunden upptäckt eller borde upptäckt felet. Åtgärderna gäller endast för varor i Sverige. 

14.5 Vid eventuella garantianspråk ska originalfaktura vid begäran visas upp eller skickas till Leverantören. 

14.6 Reparation eller byte av solcellspaneler och/eller övriga systemdelar medför ingen förlängning av gällande garantiperiod, utan den ursprungliga garantiperioden fortsätter att gälla. 

14.7 Garantin förutsätter normalt handhavande och upphör att gälla om: 

 1. a) Leverantörens eller installatörens anvisningar beträffande installation, montering, kontroll, underhåll och/eller användning inte följs, 
 2. b) Kunden eller tredje Part, har utfört arbeten på Leverantörens solcellspaneler utan Leverantörens samtycke, 
 3. c) Kunden underlåter att genomföra någon av de skyldigheter som Kunden har enligt detta Avtal, 
 4. d) skada uppstått genom åtgärder som vidtagits av andra personer än Leverantörens personal eller installatören, samt för skada som uppstått på grund av användandet av bristfälligt material, 
 5. e) skada har uppstått till följd av förändringar i den bärande konstruktionen, under förutsättning att det inte är en del av Leverantörens solpaneler. 
 6. f) skada uppstått till följd av felaktigheter eller brister i Kundens elektriska installationer. 

14.8 Skada som uppstått till följd av kortslutning eller strömavbrott omfattas inte av garantin. 

14.9 Om Leverantören i samband med kontroll av varan upptäcker att åberopad skada inte omfattas av garantin har Leverantören rätt att av Kunden ta betalt för samtliga kostnader som uppstått för Leverantören i samband med felsökning och eventuell transport. 

14.10 Leverantören förbehåller sig rätten att, enligt särskild överenskommelse, debitera Kunden för avhjälpning av sådan skada eller brist som inte omfattas av garantin. 

 

15. Dröjsmål och fel i varan

15.1 Dröjsmål på Leverantörens sida föreligger om varan inte levererats alls eller levererats för sent och detta inte beror på Kunden eller något förhållande på dennes sida. Dröjsmål från Kundens sida föreligger om betalning inte gjorts till fullo.

15.2 Vid dröjsmål från Leverantörens sida får Kunden hålla inne betalningen. Kunden har rätt att kräva fullgörelse, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse, häva köpet. Kunden får också kräva skadestånd förutsatt att dröjsmålet ligger inom Leverantörens kontroll. Beror dröjsmålet på någon som Leverantören har anlitat är Leverantören fri från ansvar endast om den han har anlitat skulle vara fri enligt vad som framgår ovan. 

15.3 Kunden förlorar sin rätt att häva köpet och kräva skadestånd om denne inte reklamerar inom skälig tid från det att han fick kännedom om dröjsmålet. 

15.4 Vid dröjsmål från Kundens sida får Leverantören häva köpet, och detta även om varan är i Kundens besittning. 

15.5 Har leverantören eller någon för dennes räkning installerat varan ska denna anses felaktig om den på grund av brister i installationen avviker från vad Kunden med fog kunnat förutsätta. 

15.6 Om varan är felaktig får Kunden kräva avhjälpande eller ny leverans förutsatt att detta kan ske utan oskälig kostnad för Leverantören. Kunden har även rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. 

15.7 Är felet av väsentlig betydelse får Kunden häva köpet. Dessutom får Kunden kräva skadestånd och även hålla inne betalningen. 

15.8 Om Kunden kräver andra påföljder än avhjälpande eller ny leverans har Leverantören trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd om detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Kunden. Leverantörens skadeståndsskyldighet omfattar även skada som på grund av fel i den sålda varan uppkommer på annan egendom som tillhör Kunden förutsatt att egendomen är avsedd för ändamål utanför näringsverksamhet.

15.9 Kunden har inte rätt till skadestånd om Leverantören kan visa att skadan beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

15.10 Kunden måste reklamera synbara fel och brister inom en (1) månad efter leverans annars förfaller Kundens rätt till anspråk gentemot Leverantören. 

15.11 Reklamationer på övriga fel och brister ska, för att inte Kunden ska förlora sin rätt till anspråk på Leverantören, göras inom en (1) månad efter att de upptäckts. 

15.12 Skadestånd på grund av dröjsmål eller på fel i varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, prisskillnad samt annan förlust. Ersättningen omfattar inte förlust i näringsverksamhet. 

15.13 Förändringar till följd av installationen som takets avrinning av vatten och snö vid stora nederbördsmängder kan förekomma efter installationen av solcellsanläggningen. Spikar eller skruvar kan tränga igenom undertaket och bli synliga från insidan om taket är konstruerat så att detta kan uppstå. Detta betraktas inte som skador på Kundens egendom som Leverantören är skyldig att ersätta.

 

16. Leverantörens prisgaranti

16.1 Prisjämförelse: För att kunna använda prisgarantin måste du som kund ladda upp en giltig skriftlig prisjämförelse som tydligt visar det lägre priset hos en konkurrent. Jämförelsen måste vara aktuell och gälla likvärdig produkt eller tjänst.
16.2 Likvärdiga villkor: För att prisgarantin ska gälla måste de erbjudna produkterna eller tjänsterna vara likvärdiga, det vill säga ha samma specifikationer, egenskaper och kvalitet. Eventuella tilläggstjänster eller extramaterial som erbjuds av konkurrenten måste också vara inkluderade i prisjämförelsen.16.3 Kundinformation: Du som kund måste ladda upp all nödvändig information och dokumentation som krävs för att bevisa det lägre priset hos konkurrenten. Det kan inkludera prislistor, fakturor, offert eller annan relevant information som bekräftar det lägre priset. du laddar enkelt upp materialet på solsam.se under “ladda upp offert”.
16.4 Tidsbegränsning: Prisgarantin kan vara tidsbegränsad och kan endast användas inom en specifik period av fjorton dagar (14) från att du som kund laddat upp offert från konkurrerande företag. Det är viktigt att följa de angivna tidsramarna för att kunna dra nytta av prisgarantin.
16.5 Exkluderade produkter eller tjänster: Vissa produkter eller tjänster kan vara undantagna från prisgarantin. Det kan inkludera specialbeställningar, utgående modeller, kampanjprodukter eller andra specifika undantag.
16.6 Leverantör bekräftelse: I vissa fall kan Leverantören eller säljaren av produkten eller tjänsten bli ombedd att bekräfta det lägre priset hos konkurrenten för att kunna aktivera prisgarantin.
16.7 Beslutets slutgiltighet: Beslutet om att godkänna prisgarantin ligger hos Leverantören. Leverantören förbehåller sig rätten att neka prisgarantin om villkoren inte uppfylls eller om det finns misstanke om bedrägeri eller otillbörlig användning av garantin. Leverantören kan när som helst ändra eller upphäva prisgarantin enligt sitt eget godtycke

 

17. Personuppgifter

17.1 Leverantören hanterar personuppgifter enligt de lagar och bestämmelser som gäller på området, och enligt de åtgärder som krävs av svenska myndigheter. 

17.2 Leverantören samlar in, behandlar och lagrar Kundens personuppgifter såsom namn, adress, e-mail, telefonnummer, betalningsuppgifter. Insamlingen av personuppgifterna gör Leverantören för fullgörande av detta avtal, för att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning såsom bokföringslagen samt för betalnings- och bokförings ändamål, för säkerhet, sekretess- och administration frågor, för kvalitetsarbete, för marknadsföringsändamål, för registervård, statistik och riskhantering av Leverantören. Leverantören kan även komma att överföra Kundens personuppgifter utanför Leverantörens organisation till myndigheter, till Leverantörens samarbetspartners och leverantörer (ex. personuppgiftsbiträden och dess underbiträden som behandlar personuppgifter för Leverantörens räkning) både inom och utanför EU för ovan angivna uppräknade ändamål. Leverantören säkerställer alltid att en adekvat skyddsnivå enligt Dataskyddsförordningen uppfylls vid en sådan överföring av personuppgifterna till en annan organisation och land. Behandling av personuppgifterna kommer att ske så länge personuppgifterna behövs för de aktuella ändamålen. 

17.3 Kunden har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Bostadsraketen Sverige AB, Box 176, 11173 stockholm, få besked om vilka av dennes personuppgifter som Leverantören behandlar, vad syftet med personuppgifts behandlingen är och hur leverantören behandlar uppgifter enligt allmänna villkor för köp av solcellsanläggning inkl batterilagring.

 

18. Tvistelösning

18.1Gällande lag och tvistlösning: Detta avtal regleras av svensk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med detta avtal ska avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingarna misslyckas, ska tvisten hänskjutas till behörig domstol enligt svensk lag.

18.2 Genom att underteckna detta avtal bekräftar parterna att de har läst, förstått och accepterat samtliga villkor i offert, bilagor och allmänna villkor.

 

19. Övrigt

Bestämmelserna kring GDPR går att läsa om i integritetspolicyn.

 

Vi vill använda kakor (cookies) för att förbättra webbplatsen och din användarupplevelse. Läs mer om hur vi använder kakor.