Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågorna. Lär dig mer om våra produkter och tjänster, installationsprocessen, garanti och underhåll, samt hur solenergi kan hjälpa dig att spara pengar och minska din miljöpåverkan.

Allmänna frågor

I de allra flesta fall krävs inget bygglov för att installera solceller.

Boverket skriver dock på sin hemsida att samtliga av dessa kriterier måste vara uppfyllda för

att en solcellsanläggning ska vara bygglovsbefriad:

1. Solcellsanläggningen ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller

taktäckningsmaterial.

2. Solcellerna ska följa byggnadens form och de får inte monteras på byggnader eller inom

bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

3. De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för

totalförsvaret.

4. Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för

området.

Ja, du kan få skattereduktion för installation av grön teknik, som solceller, värmepumpar och laddstationer för elbilar. Skattereduktionen täcker både material- och arbetskostnader och är vanligtvis 20% av totalkostnaden, med undantag för batterilagring och laddboxar som ger 50% skattereduktion. Det är bäst att kontrollera med din lokala skattemyndighet eller en auktoriserad skatterådgivare för att få mer information om vilka regler som gäller för din situation.

Ja, det är definitivt värt att överväga att investera i solceller år 2023. En investering i solceller

förväntas generera en årlig avkastning på 5–15 %, beroende på dina specifika

förutsättningar. En normalstor anläggning på 10,4 kW kan ge ungefär 11 000 kronor i

besparingar och intäkter totalt sett per år, vilket motsvarar en årlig avkastning på cirka 11,7

procent. Detta gör solceller till en lönsam investering för att sänka dina elkostnader och öka

din energieffektivitet.

För att avgöra antalet solceller som behövs för er villa, behöver vi ta hänsyn till er årliga

elförbrukning och huvudsäkringens storlek. Som riktmärke bör ni installera solceller med en

sammanlagd kapacitet som inte överstiger er huvudsäkrings storlek multiplicerat med 690

watt. Det är också viktigt att se till att systemet inte producerar mer effekt i watt än er årliga

elförbrukning i kilowattimmar (kWh).

För en exakt bedömning rekommenderar vi att ni konsulterar en av våra professionella

solcellsexperter. De kan genomföra en noggrann analys och skapa en skräddarsydd

solcellslösning som passar era specifika behov och säkerställer både effektivitet och

kostnadseffektivitet.

50 kvadratmeter solceller har en förväntad årlig produktion på ungefär 7,500 – 12,000 kWh.

Solceller genererar vanligtvis mellan 150 och 220 kWh per kvadratmeter och år.

En växelriktare är en enhet som installeras mellan solpanelerna och elmätaren i ett

solcellssystem. Dess huvuduppgift är att konvertera den likström (DC) som genereras av

solpanelerna till växelström (AC) som kan matas in i elmätaren och distribueras i elsystemet.

Utöver detta ansvarar växelriktaren även för att optimera prestandan och effektiviteten hos

dina solceller. Den ser till att solcellerna fungerar vid optimala parametrar och ger så mycket

el som möjligt, oavsett väderförhållandena eller solens intensitet. På detta sätt bidrar

växelriktaren till att maximera produktionen och användningen av solenergi.

Vanligtvis lönar det sig att installera solceller inom cirka fem år. För en villa med ett tak som

är främst riktat mot söder och som inte är skuggat, beräknar forskare att investeringen bör

ha en återbetalningstid på cirka 13 år. För det genomsnittliga solcellssystemet i Sverige,

med den genomsnittliga produktionen, förväntas återbetalningstiden vara ungefär 16 år.

Ja, det är fullt möjligt att uppnå total självförsörjning på el tack vare framstegen inom

förnybar energi. Genom att producera lika mycket el som man förbrukar årligen kan man

skapa en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning. För att uppnå självförsörjning på el krävs

rätt utrustning och teknologi, samt optimering av energiförbrukningen.

Solcellers livslängd varierar beroende på flera faktorer, inklusive solcellernas material, takets

skick och klimatet i området. Generellt sett kan solceller förväntas ha en livslängd på upp till

50 år, förutsatt att de installeras på ett tak i gott skick och under normala förhållanden.

Om din solcellsanläggning har en installerad toppeffekt som är mindre än 500 kilowatt,

behöver du normalt sett inte betala skatt på den producerade elen. Det gäller både för den el

du själv använder och den el du matar in på elnätet.

Som privatperson kan du förvänta dig en ersättning på ungefär 1,21 kronor per såld

kilowattimme (kWh) av solenergi. Denna ersättning består av flera komponenter, inklusive 60

öre i skattereduktion från staten, cirka 5 öre för nätnytta från elnätsbolaget, cirka 1 öre för

ursprungsgarantier samt cirka 5 öre i påslag och 50 öre baserat på spotpriset från elbolaget.

Solceller har vanligtvis en garanterad livslängd på 25–30 år enligt tillverkarens

specifikationer. Det är dock inte ovanligt att solceller fortsätter att fungera i upp till 50 år eller

mer. Tillverkare brukar ge en garanti att solpanelerna ska behålla cirka 80% av sin

ursprungliga effekt efter 25 år. Degraderingstakten indikerar den årliga linjära förlusten av

effekt hos solcellerna över tid.

Grönt teknikavdrag är en skattereduktion som kan användas för solceller, energilagring och

laddstationer för elbilar. Den ger en skattelättnad på 20% (för solceller) och 50% (för

batterier och laddstationer) av material- och installationskostnader. Observera att Grönt

avdrag endast är tillgängligt för privatpersoner.

En husägare eller flera ägare av samma hus kan få en skattereduktion för grön teknik på

upp till 50 000 kronor per år och per person.

Ja, det är möjligt att installera solceller på ett gammalt tak. Innan solpanelerna monteras,

kan det dock vara nödvändigt att genomföra takrenovering eller byte för att säkerställa

elsäkerheten.

Det är också viktigt att notera att installationen alltid bör utföras av en auktoriserad

installatör, och våra partners och installatörer hos Solsam uppfyller alltid dessa krav.

Solceller fortsätter att producera el under vintern, även under molniga förhållanden och

snöfall. Även om den högsta elproduktionen sker under sommarhalvåret, är solcellerna ändå

aktiva och genererar elektricitet under vintern. Det är viktigt att förstå att solcellerna fungerar

så länge det är ljust, även om solen inte är synlig.

Solceller kan generera el inte bara från direkt solljus, utan även från indirekt solljus. De kan

absorbera ljus även när det är molnigt eller när solens strålar reflekteras mot ytor som

snötäcke eller andra byggnader. Detta gör solcellerna mer flexibla och kapabla att generera

el under olika väderförhållanden.

Växelriktaren bör placeras så nära solcellspanelerna som möjligt. Denna placering minskar

längden på strömkablarna med likström och minskar därmed risken för personalen vid

installation och underhåll.

Valet av växelriktare bör vara i linje med solcellsanläggningens storlek. För att optimera

prestanda bör du välja en växelriktare med samma effekt som din solcellsanläggning. Med

andra ord, om din solcellsanläggning har en kapacitet på 10 kW, bör du välja en växelriktare

med en effekt på cirka 10 kW. Detta matchar systemet korrekt och säkerställer bästa möjliga

energiomvandling och effektivitet.

En vanlig solcellsanläggning som är ansluten till elnätet genererar inte el under ett

strömavbrott eftersom växelriktaren normalt stängs av automatiskt vid avbrott. För att

upprätthålla elförsörjning under strömavbrott krävs en anläggning med batterier och en

växelriktare som stödjer ö-drift. Hos Solsam kan du hitta lösningar som möjliggör kontinuerlig

elförsörjning även vid strömavbrott.

När snö täcker solceller kan solens ljus tränga igenom ett tunt lager snö, men produktionen

minskar om snölagret blir tjockare. Om solcellsanläggningen är lutad, har tjocka snölager en

tendens att glida av, vilket återigen möjliggör att solcellerna kan fånga upp solljus och

producera el.

Skillnaden mellan solceller och solpaneler är att solceller är de individuella modulerna som

omvandlar solenergi till elektricitet, medan solpaneler är en struktur eller konstruktion som

innehåller och samlar alla solcellsmoduler på ett tak eller en yta för att generera elektricitet.

Solpaneler fungerar som en samlingsplats för flera solceller och underlättar installationen

och användningen av solenergisystemet.

Grön teknologi syftar på teknik som är miljövänlig och används för att bevara jordens naturresurser. Exempel på grön teknologi inkluderar:

– Nätanslutna solcellssystem som är installerade för att producera och använda förnybar solenergi.

– System för lagring av egenproducerad elenergi, som kan hjälpa till att minska beroendet av fossila bränslen och öka användningen av förnybara energikällor.

– Laddningsstationer för elfordon, som gör det möjligt för bilägare att ladda sina elbilar med förnybar energi istället för fossila bränslen.

Alla dessa teknologier kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och stärka hållbarheten på lång sikt.

Skattereduktionen för grön teknik varierar beroende på vilken typ av installation det gäller. Generellt sett är skattereduktionen vanligtvis 20% av totalkostnaden för installationen av solceller, värmepumpar och laddstationer för elbilar. För installationer av batterilagring och laddboxar kan skattereduktionen vara 50% av totalkostnaden. Det är dock viktigt att notera att skattereduktionen har ett tak på 50 000 kr per person och år, vilket innebär att du inte kan få mer än 50 000 kr i skattereduktion under ett år. Det är bäst att kontrollera med din lokala skattemyndighet eller en auktoriserad skatterådgivare för att få mer information om vilka regler som gäller för din specifika situation.

Sverige är indelat i elområden på grund av det uppdelade elnätet som kan orsaka problem med tillgång och efterfrågan av el i olika regioner. El områdesindelningen används för att hantera elproduktion, prissättning och distribution. Elcertifikat systemet används också för att främja förnybar elproduktion och certifikatens pris kan variera mellan olika elområden.

Grön teknik kan förse din bostad med förnybar energi och hjälpa till att minska ditt koldioxidavtryck. Till exempel kan installation av solceller förse ditt hem med el från solen, medan installation av en värmepump kan hjälpa till att värma ditt hem med hjälp av energi från marken eller luften istället för fossila bränslen. Andra exempel på grön teknik som kan användas för att förse din bostad med energi inkluderar vindkraft, biobränslen och vattenkraft.

När det gäller grön teknik avser “bostad” vanligtvis en fastighet där människor bor eller vistas regelbundet, till exempel en villa, ett radhus, en bostadsrätt eller en hyreslägenhet. Det kan också innefatta fritidshus eller andra typer av byggnader som används som permanenta bostäder. För att vara berättigad till skattereduktion för installation av grön teknik måste fastigheten där installationen sker vara avsedd för permanent boende.

Om du äger fastigheten och har betalat för installationen av grön teknik, såsom solceller eller en värmepump, så är det du som ägare som kan ansöka om skattereduktionen. Dock är det viktigt att notera att fastigheten måste vara avsedd för permanent boende för att vara berättigad till skattereduktionen. Detta innebär att om dina föräldrar bor permanent i fastigheten och du har äganderätt till fastigheten, så kan du ansöka om skattereduktionen för installationen av grön teknik. Du kan kontakta Skatteverket för mer information om hur du ansöker om skattereduktionen.

Om du har installerat grön teknik, som solceller eller en laddbox för elbilar, på din lantbruksfastighet kan du ansöka om skattereduktion för installationen. Men för att vara berättigad måste fastigheten där tekniken har installerats användas som en permanent bostad för dig och/eller din familj. Skattereduktion kan inte ansökas om grön teknik används för att förse en verksamhet med energi. För mer information om vad som gäller för skattereduktion för grön teknik kan du kontakta Skatteverket.

När du ansöker om skattereduktion för installation av grön teknik, som solceller eller en laddbox för elbilar, bör du tänka på följande:

– Se till att du uppfyller alla krav för skattereduktion. Detta inkluderar att fastigheten där installationen har genomförts används som en permanent bostad för dig och/eller din familj.

– Kontrollera att installationen har genomförts av en auktoriserad installatör som kan ge dig en faktura med alla nödvändiga uppgifter.

– Försäkra dig om att alla fakturor och kvitton sparats och kan visas upp om Skatteverket begär det.

– Se till att ansökan om skattereduktion lämnas in i tid. Du kan ansöka om skattereduktion för installationen senast vid din deklaration för det år installationen genomfördes.

– Kom ihåg att skattereduktionen bara täcker kostnaderna för arbete och material och är på 20 procent för solceller och laddboxar och 50 procent för batterilagring.

– Var medveten om att Skatteverket kan göra en granskning av din ansökan om skattereduktion och begära mer information om installationen, så se till att du har all dokumentation till hands.

Genom att tänka på dessa faktorer kan du göra processen för att ansöka om skattereduktion för grön teknik så smidig och enkel som möjligt.

Nej, det är endast fastighetsägaren som kan ansöka om skattereduktion för installation av grön teknik på fastigheten. Detta beror på att skattereduktionen avser att främja investeringar i fastigheter och den skattepliktiga personen är den som äger fastigheten. Även om din sambo/make/maka betalar för installationen, kommer skattereduktionen att beviljas till fastighetsägaren, dvs. dig om du äger fastigheten.

Betalning och fakturor

Du har alltid en ångerrätt på 14 dagar när du ingår avtal med oss enligt distansavtalslagen. Om du vill utöva din ångerrätt kan du enkelt kontakta vår kundservice genom att ringa eller mejla oss.

Med E-faktura skickas din faktura direkt till din internetbank. Du kan anmäla dig till E-faktura genom att söka upp Solsam/Fortknox i din internetbank och godkänna villkoren. Du behöver fylla i dina uppgifter för att slutföra ansökan. Observera att du måste ha mottagit din första faktura för att anmäla dig till E-faktura, eftersom OCR-numret är obligatoriskt att fylla i.

Om du inte har fått din faktura kan det finnas flera anledningar till det. Om du har laddat ner vår app kan du logga in där och se din faktura. Om du får din faktura via e-post bör du kontrollera om den har hamnat i mappen “övrigt” eller skräpposten. Om du fortfarande inte har fått fakturan är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-600 33 02 eller via e-post till info@solsam.se så hjälper vi dig att få en kopia av fakturan.

Vi vill påminna om att det kan hända att vi skickar ut en påminnelse om vi inte har mottagit betalning från dig. Påminnelsen skickas normalt ut cirka 15 dagar efter förfallodatumet, och betalning ska ske inom 8 dagar. Om betalning inte sker kommer vi att skicka ett inkassokrav till dig, som behöver betalas inom 8 dagar från utskriftsdatum. Vi uppmuntrar dig att hålla koll på betalningsdatumet för att undvika förseningar och extra kostnader. Vid frågor eller problem är du välkommen att kontakta vår kundservice.

För att betala dina räkningar via autogiro kan du följa dessa steg:

  • Kontakta din bank och be om att få anmäla dig till autogiro. Du kan också logga in på din internetbank och anmäla dig där.
  • Fyll i de uppgifter som din bank begär, som till exempel ditt konto- och personnummer.
  • Välj vilka företag eller organisationer du vill betala via autogiro och fyll i deras autogiroblankett med dina uppgifter.
  • Skicka in autogiromedgivandet till respektive företag eller organisation.
  • Därefter kommer dina räkningar att betalas automatiskt på förfallodagen från ditt angivna konto.

Det är viktigt att du har tillräckligt med pengar på ditt konto för att täcka betalningen när den ska dras. Om det inte finns tillräckligt med pengar kan du bli debiterad en avgift från både din bank och företaget du betalar till.

Vi kan leverera din faktura via e-faktura, mejl faktura. Genom att välja ett elektroniskt faktura leveranssätt hjälper du oss att minska vår miljöpåverkan och har alltid fakturan med dig om du skulle vara bortrest när den ska betalas.

Du kan välja att betala din faktura via plusgiro, bankgiro eller autogiro. Du ansöker enklast om autogiro hos din bank.

Att få en påminnelse kan hända alla. Betalar du via autogiro så brukar påminnelsen hänga ihop med att det inte fanns täckning på det kontot som autogirot är kopplat till när vi skulle dra pengarna. Kontrollera med din bank om beloppet har dragits, om inte behöver du betala in din faktura manuellt.

Har du nyss anmält autogiro kan påminnelsen ha att göra med att ditt autogiromedgivande ännu inte har trätt i kraft. När du ansöker om autogiro tar det ungefär en månad innan du kan se på din faktura att den kommer att dras via autogiro. Så länge texten ”Summa att betala” finns på din faktura måste du betala den själv.

En påminnelse kan också ha att göra med att någon uppgift i din autogiroanmälan inte stämmer och att ditt autogiro inte har godkänts hos Bankgirocentralen. Kontakta vår kundservice på 08  600 33 02 eller info@solsam.se  så hjälper vi dig vidare.

Om du inte betalar din faktura i tid kommer du då bli påmind att betala din faktura. Har du fortfarande inte betalt din förfallna faktura med eventuella påminnelseavgifter skickas ditt ärende för delgivning.

Saknar vi fortfarande betalning efter delgivningen så kan din el stängas av. Om du är orolig över eller har fått din el avstängd, ring oss direkt på 08 600 33 02 så vi kan informera om vad du behöver göra för att få igång elen.

Normalt sett drar vi av ditt tillgodo belopp på nästa faktura. Om du hellre vill ha dina pengar utbetalda till ditt konto ordnar vi såklart det. Kontakta vår kundservice på 08 600 33 02 eller info@solsam.se så hjälper vi dig.

Våra fakturor skickas i enlighet med våra avtal efter funktions testad anläggning. Med detta menas att vår elektriker, i samband med elinstallationen av ditt solpanels system, har kontrollerat så att dina paneler producerar el. Det som kan kvarstå är elmätarbyte/konfiguration som göras av din nätägare.

Vi kan inte påverka när detta sker, din nätägare kommer kontakta dig för att byta din elmätare eller konfigurera den på distans. Skulle förseningen/avbrottet i att sätta anläggningen i drift ‘bero på oss, kontaktar du kundservice på info@solsam.se eller 08 600 33 02 för hjälp.

Om det under projektet har skett förändringar, exempelvis ändring i antalet paneler, som påverkar slutpriset så kommer även beräkningen för skattereduktion ändras, detta för att efterleva regler och villkor enligt skatteverkets bestämmelser.

Då vi primärt använder den email adressen du har lämnat till oss vid orderbekräftesle så ber vi dig undersöka så den inte hamnat i skräpposten. Annars kan du alltid vända dig till kundservice på info@solsam.se eller 08 600 33 02 för att få en fakturakopia.

Skatteverket kräver att arbetet av installationen är utfört innan man kan nyttja skattereduktioner så som ROT-avdrag eller Grön Teknik, därav så utgår hela avdraget på slutfakturan och därför räknar vi då förskottsfakturan som 25% på priset för solceller inklusive moms.

Leasing

Om du säljer ditt hus och det finns ett pågående solcells system leasingavtal med Solsam, kan kontraktet överlåtas till den nya husägaren om denne är villig att ta över avtalet och klarar Solsams kreditkontroll. Om den nya husägaren inte klarar kreditkontrollen eller inte vill ta över avtalet, så måste du antingen säga upp avtalet i förtid och betala uppsägningsavgiften eller köpa ut systemet från Solsam. Det är viktigt att noga läsa igenom leasingavtalet och förstå vilka villkor som gäller vid försäljning av huset.

Det är möjligt att uppgradera ditt solcellssystem under avtalsperioden genom att uppdatera leasingavtalet och anpassa din månatliga betalning

Solsam erbjuder en 30-årig produkt- och funktionsgaranti som säkerställer att ditt solcells system fungerar optimalt under hela avtalsperioden.

När din leasingperiod för solcellssystemet är över, kan du välja mellan att förlänga avtalet, köpa ut systemet eller låta avtalet löpa ut och återlämna solcellssystemet till Solsam. Innan du fattar beslut är det viktigt att du förstår villkoren och kostnaderna för varje alternativ.

Våra produkter och tjänster

Kontakta oss för en gratis offert eller använd vår solcells kalkylator så hjälper vi dig att hitta en solcells installation som passar dina behov och budget, oavsett om du har en villa eller ett lantbruk. Vi tar hänsyn till takets storlek, fastighetens huvudsäkring, din elförbrukning och budget för att ge dig en uppskattning av antalet solpaneler som behövs och som får plats på ditt tak. Vi skickar också en av våra platsbesökare för att titta på ditt tak och bedöma dina förutsättningar för solceller, såsom hur många paneler som får plats. Besöket är kostnadsfritt.

Mängden el som genereras av solpanelerna beror på faktorer såsom takets storlek, panelernas effektivitet, antalet paneler och klimatförhållandena på platsen där de är installerade. Generellt kan solpaneler generera tillräckligt med el för att täcka en betydande del av hushållens elförbrukning. Om panelerna är tillräckligt stora och välplacerade kan de till och med producera tillräckligt med el för att täcka hela elförbrukningen, särskilt om man använder energisnåla apparater och implementerar andra energibesparande åtgärder. För att få en mer specifik uppskattning av hur mycket el solpanelerna kommer att generera kan du kontakta oss för en offert och bedömning av ditt specifika fall.

Solpaneler varierar något i storlek, men tenderar att vara mellan 1-1,1 meter breda och mellan 1,7- 1,8 meter långa. Våra solcellsexperter ser till att du får den optimala lösningen för just ditt tak.

Absolut! Vi värnar om din trygghet när du köper en solcellsanläggning och därför samarbetar vi endast med stora och välrenommerade leverantörer som tillhandahåller högkvalitativa produkter. Om något av någon anledning inte skulle fungera som det ska, kan du känna dig trygg med att våra produkter har långa garantitider.

 

Solfångare omvandlar solens energi till varmvatten medan solceller omvandlar energin till el. Vi på Solsam har valt att inrikta oss endast på solceller. En stor fördel med solceller är att den kan kombineras med andra energikällor, såsom bergvärme. Liknande lösningar är svårare med solfångare.

Vi på Solsam kopplar vanligtvis våra solcellsanläggningar till trefas-ström, men vi kan också ansluta till enfas om det behövs. Vi anpassar oss efter dina specifika behov och förutsättningar för att se till att din solcellsanläggning fungerar på bästa möjliga sätt.

Optimerare är en teknik som kan användas i samband med solceller för att maximera effektiviteten och produktionen av el. En fördel med optimerare är att de gör det möjligt att öka produktionen av el från varje enskild solcell, även om vissa paneler är skuggade eller utsatta för olika mängder solljus. Detta innebär att optimerare kan bidra till att öka den totala produktionen av el från en solcellsanläggning, vilket kan vara särskilt användbart på tak med skuggor eller ojämn solljusfördelning. Optimerare kan också göra det lättare att övervaka och felsöka solcellsanläggningen eftersom de ger information om varje enskild solcells prestanda.

Storleken på växelriktaren beror på flera faktorer, såsom storleken på solcellsanläggningen och vilken typ av växelriktare som används. Generellt sett är växelriktaren något större än vanliga hushållsapparater, som en dator eller router. Ju större solcellsanläggningen är, desto större blir växelriktaren. Vissa växelriktare kan vara så små som en skokartong, medan andra kan vara större och kräva ett eget utrymme. Det är viktigt att välja rätt storlek på växelriktaren för att säkerställa att solcellsanläggningen fungerar optimalt.

Absolut, hos oss finns det olika designalternativ för solpaneler som även påverkar dess effektivitet. Vi strävar efter att erbjuda ett brett utbud av solpaneler med olika utseenden och effektivitet så att våra kunder kan hitta en panel som passar både deras estetiska preferenser och produktionsbehov.

Ett solcellsbatteri är en enhet som lagrar överskottsenergi från solcellerna för senare bruk. Genom att lagra energin i batteriet kan du använda den när solen inte skiner eller när elförbrukningen är högre än solcellsproduktionen. Solcellsbatterier blir alltmer populära som ett sätt att öka självförsörjningen och minska elkostnaderna på lång sikt.

Solcellsbatteri fungerar genom att den överskottsenergi som genereras av solcellerna under dagen lagras i batteriet istället för att säljas tillbaka till elnätet. På natten eller under molniga dagar, när solcellsproduktionen är låg eller obefintlig, används den lagrade energin för att driva hushållsapparater och annan elektronisk utrustning. Detta minskar ditt beroende av elnätet och kan ge dig besparingar på lång sikt.

Vårt företag erbjuder även solcellsbatterier för att hjälpa dig att maximera din självförsörjning och minska elkostnaderna. Kontakta oss för en kostnadsfri offert och för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att integrera ett solcellsbatteri i din solcellsanläggning.

Visste du att du kan få skattereduktion för installation av grön teknik hemma, inklusive batterier för att lagra egenproducerad solenergi? Skatteverket erbjuder ett avdrag på 50 % av kostnaden för både material och installation av solcellsbatterier. För att ta reda på mer detaljerad information, besök Skatteverkets hemsida.

Självklart! Hos oss kan du få hjälp att välja det bästa solcellsbatteriet som passar just din solcellsinstallation, oavsett om du har en optimerad SolarEdge-system eller en vanlig växelriktare. Vi kan installera ett solcellsbatteri samtidigt som vi installerar dina solceller eller vid ett senare tillfälle. Våra kunniga tekniker hjälper dig gärna att hitta den mest kostnadseffektiva och hållbara lösningen för din energiförsörjning.

Vi på Solsam kan hjälpa dig att installera ett solcellsbatteri samtidigt som dina solpaneler eller vid ett senare tillfälle. Det är viktigt att ha en lämplig plats för batteriet, vilket vanligtvis kan vara antingen golv- eller väggmonterat, nära en elcentral i ditt hem. Vi ansluter kablar mellan batteriet och din solomvandlare och säkerställer att det också är anslutet till ditt internet hemma. Alla system som vi säljer är kompatibla med en lagringslösning, så du kan lagra din egenproducerade solenergi och använda den senare när det passar dig. Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig att installera ett solcellsbatteri.

En laddbox är en anordning som används för att ladda elbilar eller laddhybrider. Med hjälp av laddboxen kan du ladda din bil säkert och snabbt, vilket är betydligt effektivare än att använda ett vanligt eluttag. Det finns flera olika typer av laddboxar att välja mellan, med olika effekter och funktioner. Valet av laddbox beror på faktorer som typ av bil och budget. Laddboxar kan installeras både hemma och på offentliga platser, som parkeringsplatser och företagsområden.

För att installera en laddbox för elbilar, välj en lämplig plats, anslut till en korrekt dimensionerad och säker elektrisk anslutning, montera laddboxen, konfigurera den enligt tillverkarens anvisningar, testa den och börja ladda din elbil. Följ lokala regler och säkerhetsföreskrifter. Anlita en certifierad elinstallatör för att säkerställa korrekt installation.

I Sverige finns det bidrag att söka för installation av laddbox för elbilar. Privatpersoner kan få upp till 50% av kostnaderna med en maximal ersättning på 10 000 kronor. Företag kan få upp till 50% av kostnaderna med en maximal ersättning på 1,2 miljoner kronor. Det finns villkor att uppfylla för att vara berättigad till bidraget, såsom att laddboxen är installerad på en fastighet som används som bostad eller arbetsplats. Andra incitament för elbilister i Sverige inkluderar subventioner för inköp av elbilar och skatteförmåner för företag.

Installationkostnaden för en laddbox kan variera beroende på flera faktorer, inklusive typ av laddbox, befintligt elsystem, plats och omfattning av installationen, och eventuella uppgraderingar som krävs för ditt elsystem. Som ett riktmärke kan man förvänta sig att betala mellan 14 000 kr och 20 000 kr för installationen av en laddbox. Men det är viktigt att notera att priset kan variera betydligt beroende på dina specifika förutsättningar.

För att få en mer exakt uppskattning av kostnaden rekommenderar vi att du kontaktar oss på Solsam som kan ge dig en skräddarsydd offert baserat på dina unika behov. Våra erfarna tekniker kan också hjälpa dig att välja den bästa laddboxen för dina behov, med antingen 11 kW eller 22 kW effekt.

Om du vill ha mer information om installation av en laddbox eller om du vill begära en gratis offert, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa dig att göra en smidig övergång till elbilar!

Vi erbjuder en laddbox som är utformad enligt europeisk standard (Typ 2) och är kompatibel med alla elbilar som följer denna standard. Laddboxen har en dynamisk laddning som möjliggör laddning av elbilar med effekter mellan 1,4 kW och 22 kW, oavsett om det är 1 eller 3-fas strömförsörjning som krävs.

Denna högflexibla laddbox anpassar sig till olika elbilar med varierande laddningsbehov, vilket gör det till ett pålitligt och effektivt val för alla som söker en högkvalitativ laddstation för sin elbil.

Kontakta oss nu för mer information om vår Typ 2 laddbox och hur den kan förbättra din elbilsladdningsupplevelse.

Elbilar kan laddas med både enfas och trefas, men trefasladdning ger högre strömstyrka och snabbare laddning eftersom den delar upp strömmen i tre ledare. Trefasladdning kräver dock en trefasströmkälla och en trefasladdningsstation, vilket kan innebära extra kostnader.

Typ 1 och Typ 2 är två olika standarder för laddkontakter för elbilar och laddboxar. Typ 1 är vanligast i Japan och USA, medan Typ 2 är standarden i Europa. Typ 2-kontakten är mångsidigare och stöder högre laddningshastigheter än Typ 1. Det är viktigt att känna till vilken typ av kontakt som din elbil kräver innan du köper en laddbox, men många laddboxar stöder båda typerna.

Vi tillhandahåller laddboxar för bostadsrättsföreningar som är utrustade med RFID-teknik som fungerar som en nyckel för laddning. Varje nyckel är kopplad till en medlem och laddboxen övervakar hur mycket som laddas per nyckel. Detta data registreras sedan i ett system som kan användas för att skapa fakturor och distribuera kostnader för elanvändning till de enskilda medlemmarna.

Effekterna från pandemin har haft en påverkan på de globala distributionskedjorna och fortsätter att göra det. Detta har medfört utmaningar för branschen när det gäller att säkerställa att produkter kommer fram i rätt tid. På Solsam arbetar vi aktivt tillsammans med våra leverantörer för att minimera risken för att detta ska påverka dig som kund negativt.

Solsam-appen planeras lanseras under sista kvartalet 2023

Solceller fungerar i princip i alla väderstreck, men tak som vetter åt söder har vanligtvis de bästa förutsättningarna för solceller. Detta beror på att solen står som högst i söder och träffar solcellerna under större delen av dagens soltimmar. Om du har ett tak med solceller som är placerade i sydostlig eller sydvästlig riktning kommer du troligtvis att förlora ungefär 6 procent av den årliga produktionen jämfört med tak i söderläge. För tak som vetter direkt mot öst eller väst kan du förvänta dig en minskning på cirka 20 procent av solenergiproduktionen jämfört med tak som har solceller i söder.

Innan installationen av solceller påbörjas skickar vi på Solsam in en föranmälan till din nätägare för att informera om att vi planerar att installera solceller hos dig och för att få installationen godkänd av nätägaren. Nätägaren är det bolag som äger elnätet i det område där du bor.

Efter att du har mottagit Solsams orderbekräftelse kommer du att få ett mejl från oss med information  och inloggning till vår kundportal. I systemet kommer du att behöva fylla i de uppgifter som vi behöver för att göra föranmälan till din nätägare. Det är viktigt att du fyller i uppgifterna så snart som möjligt, så att vi kan planera in din installation och för att undvika att du förlorar din plats i vår installationskö.

De uppgifter som vi behöver hittar du på din senaste räkning från din nätägare, såsom anläggnings-id och fastighetsbeteckning. Genom att fylla i dessa uppgifter i vår app säkerställer vi att din föranmälan görs korrekt och att installationen kan genomföras smidigt och enligt plan.

När din solcellsinstallation är klar och vår elektriker har bekräftat att anläggningen är funktionstestad, så skickar vi omedelbart in en färdiganmälan till din nätägare. Detta meddelande informerar om att installationen är fullständig och att du nu väntar på att nätägaren ska byta ut eller konfigurera din elmätare. När detta är gjort, ger nätägaren dig ett grönt ljus att slå på din anläggning. Det är viktigt att du väntar på nätägarens bekräftelse innan du börjar använda din anläggning.

Tyvärr kan vi på Solsam inte påverka när nätägaren kommer att byta ut eller konfigurera din elmätare. Vanligtvis kontaktar din nätägare dig inom några veckor efter vår färdiganmälan.

Som producent av solenergi är det nödvändigt att ha en elmätare installerad för att kunna mäta både den el du köper när din solproduktion inte täcker din konsumtion, samt den överskottsel du säljer till ditt elbolag. För att kunna sälja din överskottsel måste du kontakta ditt elbolag och teckna ett produktionsavtal med dem. Detta avtal kommer att reglera villkoren för hur din överskottsel kan säljas och betalas ut till dig. Det är viktigt att du håller dig informerad om hur mycket el du producerar och säljer, så att du kan planera och optimera din solenergiproduktion för att maximera din försäljning av överskottsel. Genom att vara en aktiv och uppmärksam producent kan du dra nytta av fördelarna med att producera solenergi och sälja din överskottsel till elbolaget.

För att sälja din överskottsel behöver du teckna ett produktionsavtal med ditt elbolag. Om du väljer att låta Solsam sköta din elhandel så tar vi hand om hela processen från förhandling till installation av en lämplig elmätare. Vi ser till att du får maximal avkastning på din solenergiproduktion genom att sälja din överskottsel till marknadsledande priser. Kontakta oss idag för att komma igång med försäljningen av överskottsel.

Med Solsams system kan du enkelt följa din egenproducerade elproduktion i realtid och få detaljerad information om din solanläggningsprestanda. Vi ger dig också tillgång till tillverkarens portal, så att du kan övervaka eventuella felkoder och optimera din anläggning för att maximera din besparing. Med vårt system och portal har du fullständig kontroll över din energiproduktion och kan få värdefulla insikter om din anläggnings prestanda.

Efter installationen av din nya elmätare kommer du att få en bekräftelse från nätägaren att du kan slå på din solanläggning. Följ noga de instruktioner som du har fått från Solsam för en säker och effektiv start. Vi finns här för att stötta dig genom hela processen och se till att allt går smidigt från början till slut.

Internetuppkoppling vid din växelriktare är viktigt av flera anledningar. För det första möjliggör internetuppkopplingen för dig att övervaka din solanläggning i realtid och se hur mycket energi som produceras och förbrukas. Det ger dig också möjlighet att övervaka om det finns eventuella problem med anläggningen eller om den inte fungerar som den ska.

En annan viktig anledning till internetuppkopplingen är att den gör det möjligt för din solanläggning att kommunicera med elnätet. Genom internetuppkopplingen kan anläggningen skicka information om överskottsenergi som kan säljas till elnätet och du kan få betalt för den överskottsenergin.

Slutligen, om du har valt att använda en solanläggning med batterilagring, är internetuppkopplingen avgörande för att övervaka batteriets status och att optimera användningen av batterilagring.

Som producent av solenergi behöver du en elmätare som kan mäta både den el du köper från elnätet när din solanläggning inte täcker din konsumtion, samt den el du säljer till elnätet från din egenproducerade överskottsenergi. Elmätaren är nödvändig för att säkerställa en korrekt avräkning av elen du producerar och konsumerar, samt för att säkerställa att du får betalt för den överskottsenergi som du säljer till elnätet.

Det är viktigt att se till att din elmätare är korrekt installerad och kalibrerad för att undvika eventuella fel i mätningarna. Därför är det bäst att anlita en professionell installatör för att säkerställa att din elmätare är korrekt installerad och att allt fungerar som det ska.

Vi vill använda kakor (cookies) för att förbättra webbplatsen och din användarupplevelse. Läs mer om hur vi använder kakor.